Algemene voorwaarden

 

Definities en toepasselijkheid

 1. Onder Opdrachtnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de eenmanszaak Jasper in de Keuken (gevestigd te Haarlem, aan de Pieter Goedkoopweg 16) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Pessers, hierna te noemen Jasper in de Keuken.
 2. Onder Opdrachtgever dan wel Klant wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die bij Jasper in de Keuken een Bestelling plaatst via de website van Jasper in de Keuken.
 3. Onder Bestelling wordt verstaan: een bestelling van de Klant van het op dat moment door Jasper in de Keuken geselecteerde aanbod van maaltijden en aanverwante service.
 4. Onder Overeenkomst wordt verstaan: een overeenkomst tussen Jasper in de Keuken en de Klant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging van de Bestelling.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door en (aanvullende) Overeenkomsten tussen Jasper in de Keuken en de Klant. Afwijking van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 6. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever/Klant, zijn niet van toepassing. De door Jasper in de Keuken gehanteerde Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren.

Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door de betaling af te ronden via de website.
 2. Na ontvangst van de Bestelling zal Jasper in de Keuken de Bestelling aan de Klant per mail bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door Jasper in de Keuken worden uitgevoerd als de Klant bij het plaatsen van de Bestelling correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt.
 4. De minimale afname per Bestelling is vier (4) maaltijden.

Ontbinding en herroepen van de Overeenkomst

 1. De Bestelling kan door de Klant tot 48 uur voor de dag dat de Bestelling bij de Klant zou worden bezorgd, worden geannuleerd, waardoor de Overeenkomst wordt ontbonden. Indien de Klant de Overeenkomst wenst te ontbinden na de termijn van 48 uur voorafgaand aan de dag dat de Bestelling zou worden bezorgd, dan is hij het gehele bedrag hiervoor verschuldigd.
 2. De Bestelling kan eveneens door Jasper in de Keuken tot 48 uur voor de dag dat de Bestelling bij de Klant zou worden bezorgd, worden geannuleerd waarmee de Overeenkomst wordt ontbonden, zonder dat Jasper in de Keuken jegens de Klant hierdoor aansprakelijk wordt gesteld.
 3. Vanwege de bederfelijke aard van de Bestelling, kan deze niet na ontvangst worden teruggezonden aan Jasper in de Keuken (herroepingsrecht).

Levering

 1. De levering van de Bestelling vindt plaats op de door de Klant aangewezen dag, te kiezen uit een aantal door Jasper in de Keuken geselecteerde dagen van de week.
 2. De plaats van levering is het door de Klant opgegeven adres bij de Bestelling. In geval dat de door de Klant verstrekte contact- en adresgegevens niet juist zijn, waardoor de Overeenkomst niet of niet tijdig kan worden nagekomen, komt dit geheel voor het risico van de Klant.
 3. Indien de levering van de Bestelling met meer dan een werkdag is overschreden, kan de Klant de Overeenkomst eenzijdig ontbinden, waarbij Jasper in de Keuken het bedrag dat door de Klant is voldaan zo spoedig mogelijk zal terugbetalen.
 4. Bij levering van de Bestelling aan de Klant, gaat het risico voor de afgeleverde producten over op de Klant. De Klant is gehouden de producten op de juiste wijze te koelen en te verwarmen voor consumptie.

Betaling

 1. De tarieven van de producten zijn terug te vinden op de website van Jasper in de Keuken.
 2. Indien ter zake betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt dat betaling uitsluitend mogelijk is via de webshop middels iDeal en/of creditcard.

Klachtenregeling

 1. Jasper in de Keuken bereidt de producten met de groots mogelijke zorg. In het geval dat de Klant een klacht heeft aangaande de Overeenkomst, dan dient hij dit zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 24 uur na levering van de Bestelling, volledig en duidelijk omschreven, aan Jasper in de Keuken te melden.
 2. In geval van niet direct aantoonbare klachten, geldt eveneens dat deze zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur na openbaring van deze klachten, volledig en duidelijk omschreven moeten worden gemeld bij Jasper in de Keuken.

Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Jasper in de Keuken wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enig andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs.
 2. De aansprakelijkheid van Jasper in de Keuken voor schade ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst door dood, lichamelijk letsel of materiele beschadiging van zaken bedraagt nooit meer dan het verzekerde bedrag. 
 3. De aansprakelijkheid van Jasper in de Keuken voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
 4. De in artikel 7.1 tot en met 7.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jasper in de Keuken.
 5. In geval van overmacht is Jasper in de Keuken niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Klant ontstane schade.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de aanbiedingen, Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Haarlem.