Privacyverklaring

 

Met behulp van de website WWW.JASPERINDEKEUKEN.NL, hierna: Website, biedt Jasper in de Keuken de mogelijkheid Bestellingen te plaatsen en informatie te delen over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu.

In deze Privacyverklaring informeert Jasper in de Keuken je over het gebruik van jouw persoonsgegevens op de Website en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy in het algemeen wordt beschermd.

Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Indien je gebruik maakt van de Website stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de opslag, verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring.

1. Verantwoordelijke 
Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is de eenmanszaak Jasper in de Keuken, gevestigd te (2031 EL) Haarlem aan de Pieter Goedkoopweg 16, de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Jasper in de Keuken? 
Om via de Website een bestelling te kunnen plaatsen, dien je je gegevens achter te laten. Je kan op de Website de volgende gegevens invullen:
     a. Voor- en Achternaam
     b. Adres en Woonplaats
     c. E-mailadres
     d. Telefoonnummer

3. Voor welk doel verwerkt Jasper in de Keuken de persoonsgegevens? 
3.1 Jasper in de Keuken verwerkt en gebruikt je persoonsgegevens onder artikel 2.1 uitsluitend voor de volgende doeleinden:
●    wanneer je een Overeenkomst aangaat en/of aan wie je een verzoek tot informatie richt en verstrekking van informatie over je Bestelling en de uitvoering van de Overeenkomst;
●    nadere statistische en analytische doeleinden
●    verstrekking van informatie (via mobiele berichtgeving zoals sms, app en/of e-mail) over producten en diensten op de Website, uitsluitend nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven
●    het via elektronische weg verzenden van verzoeken om mee te werken aan enquêtes ter verbetering van haar dienstverlening
3.2 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door Jasper in de Keuken worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden naar de gebruikers.
3.3 Ter verwerking van de bestelling kunnen je Persoonsgegevens, al dan niet kortstondig, doorgegeven worden aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden als omschreven in deze Privacyverklaring waaronder data verwerkingscentra, It Service Providers en derden die creditcard of andere door jou gekozen betalingsmogelijkheden aan ons faciliteren.
3.4 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt Jasper in de Keuken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.
4.2 Jasper in de Keuken kan voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht van Jasper in de Keuken zullen optreden. Met deze verwerker sluit Jasper in de Keuken een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven.

5. Beveiligingsmaatregelen
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord legt Jasper in de Keuken passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
5.2 Ofschoon Jasper in de Keuken ter bescherming van je persoonsgegevens en de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere gebruikers) geen misbruik zullen maken van je persoonsgegeven dan wel niet anderszins je persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website is volledig voor je eigen risico.

6. Inzagerecht en verwijdering
Je bent gerechtigd om inzage te krijgen in je persoonsgegevens en zo nodig kan je je persoonsgegevens of volledig account laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze Privacyverklaring kun je contact opnemen met Jasper in de Keuken via de Website of:
Jasper in de Keuken
Pieter Goedkoopweg 16
2031 EL Haarlem
info@jasperindekeuken.nl

7. Wijziging zeggenschap / Overdracht
In geval de zeggenschap binnen Jasper in de Keuken aanmerkelijk wijzigt zoals bij een aandelenoverdracht, fusie, verkoop, joint venture of anderszins, behoudt Jasper in de Keuken zich het recht voor om de verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de overdracht van onderneming c.q. zeggenschap, mee over te dragen aan een derde.

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Jasper in de Keuken adviseert je regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in mei 2020.